ŚWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ

OBOWIĄZKOWE ŚWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Sprzedajesz dom?

Wynajmujesz mieszkanie?

W 2015r. wszedł obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży bądź wynajmu budynku lub jego części. Świadectwo charakterystyki energetycznej (lub jego kopię w przypadku najmu lokalu) należy przekazać nabywcy w momencie podpisania umowy sprzedaży lub najmu. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku nabywca lub najemca może zlecić wykonanie świadectwa na Twój koszt!

Nie zwlekaj, zamów swoje świadectwo już dziś!

wskaźnik efektywności energetycznej budynku

Dz. U. 2014 poz. 1200 U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków

Art. 11. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

  1. świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  2. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu

2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia właśności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.
4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.

dom energooszczędny
świadectwo charakterystyki energetycznej domu jednorodzinnego

DOMY JEDNORODZINNE
LOKALE MIESZKALNE

od 290zł

świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

BUDYNKI
WIELORODZINNE
I USŁUGOWE

ustalane
indywidualnie

świadectwo charakterystyki energetycznej bliźniaka

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA

-20% od ceny
standardowej
budynek energooszczędny

AUDYT
ENERGETYCZNY

od 2000zł

SZYBKA WYCENA ONLINE

Przewiń do góry